Zahtev o Studiji za površinski kop “Ćeramide”

0
1347

Na osnovu čl. 10. stav 1. a u vezi sa čl. 29. stav 1. i 3. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu («Sl. glasnik R.Srbije» 135/04,36/09) Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine daje sledeće

O B A V E Š T E NJ E

Obaveštava se javnost i zainteresovani organi i organizacije da je nosilac projekta, preduzeće TEKO MINING d.o.o, iz Novog Beograda, Milentija Popovića 5v, podneo Ministarstvu poljoprivrede i zaštite životne sredine Zahtev za odlučivanje o potrebi izrade Studije o proceni uticaja na životnu sredinu projekta proširenja odlagališta pri eksploataciji dacita na površinskom kopu “Ćeramide“, na k.p. 2195/1, 2196/1, 2195/8, 2195/10 i 2132, KO Zagrađe, kao i 653/3, KO Rudnik, na teritoriji SO Gornji Milanovac, dana 15.03.2017. godine, zaveden pod brojem 353-02- 652/2017-16.

Zainteresovana javnost može da izvrši uvid u sadržinu zahteva svakog radnog dana od 11-14 časova u prostorijama Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine u Beogradu, Omladinskih brigada 1, soba 428, kao i na službenom sajtu Ministarstva i dostavi svoje mišljenje u roku od 10 dana od dana objavljivanja ovog obaveštenja.

Izvor: http://www.eko.minpolj.gov.rs/zahtev-za- odlucivanje-o- potrebi-izrade- studije-o-proceni-uticaja- na-zivotnu- sredinu-projekta- prosirenja-odlagalista- pri-eksploataciji-dacita-na- povrsinskom-kopu- ceramide-na- k-p-21951-2196/

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde