Zadrugarstvo i turizam – važne karike za održivost (organskih) farmera

0
2188

U organizaciji Udruženja TERRA’S i Otvorenog univerziteta u Subotici je od 2. do 4. oktobra održan jubilarni 15. Međunarodni festival organskih proizvoda, Biofest 2019. Pokrovitelji su: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, Grad Subotica i EU kroz prekogranični program Interreg IPA Hrvatska-Srbija odnosno projekat Panona net u okviru kojeg su realizovane različite aktivnosti na Biofestu. Značajnu podršku realizaciji manifestacije pružili su i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, Organik Control Sistem i Eco Fenix B Team. Prijatelji Biofesta su: Zdravologija, GEA Organic, Bioteka, zatim bio-farme: “Sabolča Tružinskog”, “Idei”, “Mamužić”, “Farago” i “Čikoš”, te Hemijsko-tehnološka škola Subotica. Medijska podrška: VTV – TV Subotica, Yu eco rtv i www.subotica.info.

Jubilarni 15. Biofest je mnogo sadržajnijeg programa zahvaljujući projektu Otvorenog univerziteta Subotica pod nazivom “Panona net – model upravljanja destinacijom”, gde je akcenat stavljen na kulturni, eko i aktivni turizam prekograničnog regiona. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Udrugom Slap iz Osijeka, gradom Vukovarom, Turističkim klasterom mikroregije Subotica-Palić i općinom Velika.

Glavna tema manifestacije je bila zadrugarstvo, tim pre što je desetak članova Udruženja TERRA’S iz Subotice, Totova sela, Temerina, Stare Moravice i Ljutova osnovalo 19. juna 2019. godine Zadrugu poljoprivrednih proizvođača organske hrane “Panonija organika”.

SVEČANO OTVARANJE – 2. oktobar 2019.

U ime organizatora Udruženja TERRA’S i Otvorenog univerziteta Subotica skup, sa više od 120 učesnika, pozdravila je Snježana Mitrović, koja se ostvrnula na petnaestogodišji istorijat manifestacije. Ideja i koncepcija je „ukradena“ od Nemačkog Biofaha, jednog od najvećih sajmova organskih proizvoda na svetu u Nirbergu. Prvi BIOFEST je održan 2005, nepunih pet godina od usvajanja prvog Zakona o organskoj prozvodnji, te je rukovodstvo Otvorenog univerziteta na kojem je tada TERRA’S bio dio programskog sektora, odlučilo da ustanovi Biofest kao podstrek razvoju organske poljoprivrede u Srbiji. Osnovni cilj jeste promovisanje značaja ovog vida proizvodnje sa aspekta ekonomskog razvoja, zaštite životne sredine i zdravlja ljudi.

U proteklih 15 godina osim izložbe, organizovano je na desetine seminara, panel diskusija, okruglih stolova, poslovnih susreta na kojima je bilo na desetine hiljada učesnika i posetilaca ne samo iz Srbije, već Mađarske, Hrvatske, Nemačke, Austrije, Holandije, Severne Makedonije, Slovenije, Albanije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Srpske.

Biofest je prerastao u tradicionalnu manifestaciju zahvaljujući i podršci Nemačke organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, ispred koje se obratila, Zagorka Kalentić Marković, ističući da je doprinos razvoju organske proizvodnje u Srbiji dat preko projekta Nemačko-srpske razvojne saradnje “Razvoj privatnog sektora u Srbiji” (PSD), koji u ime Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ) sprovodi GIZ, a cilj je stvaranje sveobuhvatne podrške malim i srednjim preduzećima u unapređenju poslovanja. Zahvaljujući ovom projektu organski poljoprivrednici su dobili mogućnost da besplatno koriste softver AGROLIFE, koji je promovisan na prošlogodišnjem Biofestu. S obzirom na sve veću zainteresovanost trgovaca, posebno inostranih, za organske proizvode iz Srbije izrazila je zadovoljstvo što GIZ i ove godine podržava Biofest u segmentu posvećenom jačanju malih i srednjih preduzeća i organskih farmera i po prvi put organizovanja poslovnih B2B susreta.

Nemačka pomoć je izuzetno značajna za razvoj organskog sektora u našoj državi i preko podrške koju pružaju Nacionalnoj asocijaciji za organsku proizvodnju “Serbia Organica” ispred kojeg je skup pozdravila, Ivana Simić, generalna sekretarka asocijacije. Ukazala je na ohrabrujuću činjenicu da je resorno ministarstvo prepoznalo ovaj vid proizvodnje kao važan i da je spremno da ponudi adekvatnu pomoć u njegovom daljem razvoju. Na nedavno održanom jubileju ove organizacije ministar Nedimović, je najavio da će subvencije za organsku poljoprivredu biti znatno povećane do nivoa koji ova proizvodnja zaslužuje. Najavila je i skoru  izradu posebnog zakonskog dokumenta kojim će konačno biti razdvojeni podsticaji u organskoj i konvencionalnoj proizvodnji.

Grad Subotica prepoznao je značaj Biofesta za promociju orgaske proizvodnje, zato ga finansijski i podržava, poručio je, Grgur Stipić, šef Kancelarije Službe za poljoprivredu i poljoprivredno zemljište pri Sekretarijatu za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, te najavio zajedničke aktivnosti sa TERRA’S-om i Otvorenim univerzitetom na ažuriranju Akcionog plana razvoja organske proizvodnje Subotice  od 2015-20. godine. Takođe, je u planu dugoročno izdavanje poljoprivrednog zemljišta u javnoj svojini organskim proizvođačima i to po povoljnijim uslovima.

A poslednjih godina mnogo veća finansijska podrška vojvođanskim oragnskim proizvođačima stiže iz Pokrajinskog sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, koji je pokrovitelj Biofesta, a skup je pozdravio, Marko Rovčanin, pomoćnik pokrajinskog sekretara. Izneo je podatak da je ove godine više od 30 konkursnih linija raspisano, a da se odvojilo 10 miliona dinara za finansiranje kontrole i sertifikacije, te nabavku opreme. Međutim, posebna linija je za podsticaj razvoju zadrugarstva u pokrajini.

BIOPROZVOD I BIOPROIZVOĐAČ GODINE

I na ovogodišnjem Biofestu tradicionalno su dodeljena priznanja. Za najboljeg proizvođača proglašena je Ana Dolovac iz Novog Sada, koja u Futogu na porodičnoj farmi sve više preuzima primat. Iako ima samo 25 godina, organskom proizvodnjom hrane bavi se se već šest. Po završetku srednje škole Ana nije bila u dilemi: paralelno sa radom na farmi, završavala je Poljoprivrdni fakultet, smer organska poljoprivreda. U međuvremenu osnovala je preduzetničku radnju “Dolovac organic i tradicija” i pokrenuli preradu. Angažovala sa na osmišljavanju proizvoda, pa je tako rolnica od organskih jabuka, šljva i krušaka, ustvari bio njen diplomski rad.

Najbolji bio-proizvod godine je ČOKO CEREALIJE ORGANIK kompanije FLORY iz Kruševca. Preporučuju se kao strogo izbalansiran obrok napravljen od pet vrsta integralnih organskih žitarica (pšenice, ječma, raži, kukuruza i pirinča) uz dodatak organskog kakaoa. Kompanija je osnovana 2003. a od 2012. godine započinje sa organskom proizvodnjom hrane. Prema rečima dr Radoslava Miloševića, dugoročni su im planovi da preuzmu lidersku poziciju u ovom segmentu.

PANEL DISKUSIJA – 2. oktobar 2019.

Tema: „Značaj udruživanja poljoprivrednika (zadrugarstva) na razvoj organske proizvodnje u regionu“

Prvog dana Biofesta, 2. oktobra, nakon svečanog otvaranja usledila je Panel diskusija na temu: „Značaj udruživanja poljoprivrednika (zadrugarstva) na razvoj organske proizvodnje u regionu“ na kojoj je sagledano stanje u razvoju zadrugarstva, posebno u Srbiji, odnosno Vojvodini nakon usvajanja Zakona o zadrugarstvu 2016. godine. Preko projekta PANONA NET učesnici iz Hrvatske su prezentovali kako je kod njih regulisana ova oblast.

Je­le­na Ne­sto­rov Bi­zonj iz Za­dru­žnog sa­ve­za Voj­vo­di­ne upo­zo­ri­la je za­dru­ga­re da mo­ra­ju da ima­ju ja­san plan ra­da ka­ko ne bi na­pra­vi­li če­stu po­čet­nič­ku gre­šku. De­ša­va se, na­i­me, da poljoprivrednici pri­stu­pa­ju za­dru­zi mi­sle­ći da će ima­ti od­re­đe­ne pogodnosti, ali ni­su sprem­ni da se an­ga­žu­ju  i po­mog­nu u nje­nom ra­du.  Po­sto­ja­nje dugo­ročnog ci­lja i vi­zi­ja pre­sud­ni su za uspeh u ra­du. Istakla je da su se stekli uslovi za formiranje zadruga, imajući u vidu uređenu zakonsku regulativu i podsticaje na svim nivoima. Pošto se na skupu čuo podatak da su za godinu dana porasle površine pod organskim usevima za oko 43% i dostigle 19.200 hektara, mišljenja je da je pravo vreme da se proizvođači u ovoj oblasti počnu udruživati kako bi povećali konkurentnost na tržištu.

Ispred Udruženja TERRA’S i novoosnovane Zadruge poljoprivrednih proizvođača organske hrane “Panonija organika”, Savo Duvnjak, je rekao da je na inicijativu TERRA’S-a pet osnivača iz Subotice, Totova sela, Temerina, Stare Moravice i Ljutova osnovalo zadrugu kojoj su se vrlo brzo priključila još če­ti­ri pro­iz­vođača. Duv­njak je is­ta­kao da su za­dru­ga­ri iz­ra­zi­li sprem­nost da deo svo­je pro­iz­vod­nje pre­o­ri­jen­ti­šu, a da je trenutni problem zadruge razuđenost članova i raznolikost proizvodnje kojima se bave. Cilj im je da za­jed­nič­ki pro­iz­ve­du do­voljne količine ­pro­fi­ta­bil­nih pro­iz­vo­da ko­je bi po­nu­di­li tr­žištu. Jer moraju imati količinu, kvalitet i kontinuitet da bi bili konkurentni.

Sa ovim se složio, To­ša Ma­tić, di­rek­tor uspe­šne Za­dru­ge “Paprika” iz  Mar­to­no­ša, is­ta­kav­ši i va­žnost pre­ra­de i pla­sma­na. Međutim, za postizanje dobrih rezultata neophodan je dobar menadžment kao što je kod njih slučaj. Povezale su se tri zadruge i formirale tzv. složenu, tako da su uštedili na mnogim uslugama uključujući i to što imaju jedno računovodstvo.

Primer iz Hrvatske je prezentovao, Milorad Ne­na­do­vić iz Ba­ra­nje, koji je pred­sta­vio Za­dru­gu “Ru­ke”, formiranu preko EU projekta 2009. godine u kojoj je zaposleno 60-tak že­na iz te­ško za­pošlji­vih ka­te­go­ri­ja. Edukacija traje i dalje, jer je  stalno obrazovanje neophodno za napredak. Menadžment zadruge treba da osigura jasna pravila poslovanja  i kontinuitet u radu. Mišljenja je da je kod udruživanja u organskoj proizvodnji, nije fokus samo na profitu nego i očuvanju životne sredine.

U ime zadrugara, govorio je, Sa­bolč Tru­žin­ski, or­gan­ski pro­iz­vo­đač iz Bačke To­po­le ko­ji se ba­vi uz­go­jem autoh­to­nih ra­sa go­ve­da i sta­rih sor­ti ži­ta­ri­ca. Po nje­go­vom mišlje­nju, za­dru­ga tre­ba da bu­de ser­vis svo­jih čla­no­va ko­je ve­že za­jed­nič­ki in­te­res. Njegov moto je da ako se svaki posao, pa tako i organska proizvodnja, radi sa puno ljubavi, onda se mora postići rezultat.

Na kraju je otvorena diskusija, nakon koje je iznet opšti zaključak da bez udruživanja nema opstanka poljoprivrednika, posebno malih farmi, a većina takvih su organske. Za njihovu održivost i uspeh u radu presudni su dobro utvrđeni du­go­roč­ni ciljevi i vi­zi­ja, ali i odgovornost članova zadruge. Rast i širenje svesti o organskoj poljoprivredi je u udruživanju u zadruge i ostale oblike udruživanja kako bi sačuvali stare vrednosti za novi početak podržan od strane države. Ovo je privređivanje sa dušom u odnosu na korporativne delatnosti.

B2B POSLOVNI SUSRETI – 2. oktobar 2019.

Uz podršku Nemačke organizacije za međunarodnu saradnju preko PSD programa na Biofestu su organizovani poslovni B2B susreti i u tu svrhu deo prostora je adekvatno uređen za uspostavljanje inicijalnih kontakata i individualne prezentacije. Desetak zainteresovanih organskih poljoprivrednika, članova Zadruge poljoprivrednih proizvođača organske hrane “Panonija organika”, izrazili su zainteresovanost za plasman robe na domaće i inostrano tržište. Predstavnik Udruženja TERRA’S, Savo Duvnjak, ih je upoznao sa mogućnostima izvoza na švedsko tržište na koje je osiguran plasman sušenog voća i lekovitog bilja za šta su zainteresovani i austrijanci. Takođe, im je predočena mogućnost proizvodnje za nemačkog uzgaivača i prerađivača svinjskog mesa Ecoland iz Nemačke koju su nedavno posetili predstavnici Pokrajinskog sekretarijata za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo.

Obavljeni su individualni razgovori sa distributerima iz Subotice: Đorđem Albijanićem, vlasnikom piljarnice “Voćko” i Samirom Rustemovićem, iz Dućana domaće hrane. Predstavnici Kuće organske hrane “Organico” iz Novog Beograda, posebnu pažnju posvećuju nabavci svežeg voća i povrća, te su njihovi kontakti prosleđeni organskim poljoprivrednicima, posebno onima koji su tek prešli na organski vid rada poput Dušana Mrđe iz Stare Moravice, bavi se proizvodnjom povrća u zaštićenom prostoru i Dušana Zeljkovića iz okoline Bačke Topole koji uzgaja organsko voće.

Na sledećem Biofestu će se sačiniti izveštaj o tome koliko je ovakvih poslovnih susreta urodilo plodom i dalo konkretne rezultate.

 1. SEMINAR2. oktobar 2019.

    Tema: „Značaj marketinga i pozicioniranja brendova u organskoj proizvodnji“

U okviru prekograničnog projekta Panona net organizovan je seminar na temu „Značaj marketinga i pozicioniranja brendova u organskoj proizvodnji sa predavačima i učesnicima iz Srbije i Hrvatske“. Tomislav Katančić iz partnerske institucije, udruga Slap iz Osijeka, predstavio je uspešan projekat eCeker, finansiran iz sredstava EU, čiji rezultat jeste promocija i popularizacija organske proizvodnje, kreirana on-line platforma za naručivanje organskih proizvoda i organizovan sistem distribucije proizvoda na teritoriji grada Osijeka. Nenad Novaković, direktor sertifikacione kuće Organic control System predstavio je uspešne primere sertifikovanih organskih proizvođača iz Srbije koji su kreirali sopstveni prepoznatljivi brend koji podrazumeva raznovrsnu paletu proizvoda – od sirovih proizvoda, prerade mleka i žitarica do začinskog i lekovitog bilja. Ispred kompanije Bio Panon, direktor komercijalnih poslova i marketinga, Bojan Milenković, predstavio je Brend organskih proizvoda Farma Organica. Prezentovao je put razvoja Brenda od ideje, sirovina, proizvodnje, definisanja ciljne grupe, promocije, distribucije, pozicioniranja, kreiranja portfolio mlečnih proizvoda i planova za dalje širenje asortimana odnosno razvijanja Brenda.

2. SEMINAR 3. oktobar 2019.

Tema: „Uticaj agro-eko-etno turizma na jačanje kapaciteta organskih proizvođača“

Drugog dana manifestacije, 3. oktobra 2019. godine, održan je seminar na temu „Uticaj agro-eko-etno turizma na jačanje kapaciteta organskih proizvođača“ sa predavačima i učesnicima iz Srbije i Hrvatske i prezentacijom primera dobre prakse preko prekograničnog projekta Panona net. Aleksandra Karan, iz organizacije Srbija Starup, predstavila je rezulate sprovedenog istraživanja na teritoriji AP Vojvodine o turističkim potencijalima poljoprivrednih gazdinstava. Osvrnula se na mogućnosti plasmana poljoprivrednih proizvoda kroz kapacitete ruralnog turizma i integracije starih zanata u turističku ponudu. Izabel Lanji Hnis, iz partnerske institucije, Turistički klaster mikroregije Subotica-Palić održala je predavanje na temu “Integralni turistički proizvod u ruralnim predelima” praveći paralelu između ruralnog turizma u prekograničnom regionu (regije Slavonije i Vojvodine) i regije Provanse u Francuskoj. Uporednim prikazom turističkih potencijala, predela, proizvoda, modela saradnje, povezivanja i zajedničkog nastupa, objašnjeni su pravci potencijalnog razvoja ruralnog turizma, sa naglaskom na organsku proizvodnju, u prekograničnom regionu. Tatjana Ordanić iz udruženja Vilin šapat iz Brestovca predstavila je uspešan lokani primer održivog razvoja koji obuhvata organsku proizvodnju i eko turizam koji uključuje škole u prirodi kao edukativnu komponentu turizma.

„DAN OTVORENIH ORGANSKIH FARMI“ – 2. oktobar 2019. godine

Ovogodišnji “Dan otvorenih organskih farmi” bio je organizovan nadomak Bačke Topole na Bio-farmi Sabolča Tružinskog, dobitnika prošlogodišnjeg priznanja “Bio-proizvod godine” za testeninu od spelte. Više od trideset učenika Biofesta je upoznao je sa zavidnim asotimanom testenine od belog brašna ili celog zrna spelte. Ne otkrivajući recepturu, samo je naglasio da mu je zajedno sa tehnologom trebalo dosta vremena da dođu do kvaliteta, posebno špageta koje nije lako napraviti. Snabdeva 40-tak specijalizovanih prodavnica širom Vojvodine, a zainteresovan je i za evropsko tržište, naročito nemačko. Uzgaja autohtono podolsko goveče od kojeg proizvodi izuzetno kvalitetnu paštetu, koja još nije organski sertifikovana, ali je i to u planu. Nakon obilaska farme, upriličena je organik-degustacija u odavno izgrađenom objektu koji Tružinski koristi za doček gostiju i kupaca, jer je uredio enterijer u formi izložbenog prostora i prodavnice. Uz druženje sa organskih farmerima iz Srbije i Hrvatske, najavio je uvođenje ozbiljnijih turističkih sadržaja kojima bi upotpunio ponudu što bi uticalo i na njegovu održivost.

STUDIJSKO PUTOVANJE NA BRKIN SALAŠ U ČENEJ – 3. oktobar 2019. godine

Nakon seminara i prezentovanih uspešnih praktičnih primera povezivanja organske proizvodnje sa turizmom odnosno potencijala i značaja uvođenja turističkog sadržaja na farme, preko prekograničnog projketa Panona net organizovano je studijsko putovanje na Čenej. Učesnici Biofesta su imali priliku da se upoznaju sa porodicom Matić na njihovom salašu gde se bavi seoskim turizmom plasirajući svoje i proizvode sa okolnih farmi, vodeći računa o očuvanju tradicionalne kuhinje i salašarskog ambijenta. Koncept Brkinog salaša u potpunosti je drugačiji u odnosu na slične primere u prekograničnom regionu. Naime, salaš nema klasični restoran, apartmane i radno vreme, već objekte uređene u duhu tradicije stare stotinu godina, a gosti mogu da obiđu salaš putem rezervacije i organizacije dolaska. Turistička ponuda ovog gazdinstva podrazumeva gastronomiju, smeštaj, muzej, obilazak farme, adrenalinski park za decu i vožnju bicikla. Porodica Matić živi na ovom salašu i želi da svoj miran salašarski život podele sa svojim gostima.

IZLOŽBA I DEGUSTACIJA ORGANSKIH PROIZVODA – 2. do 4. oktobra 2019. godine

I trodnevna prodajna izložba je ove godine bila mnogo bogatija sa asortimanom, između ostalog i zahvaljujući izlagačima iz Hrvatske, preko prekograničnog projekta Panona net, a predstavili su organske prerađevine od heljde, konoplje, suncokreta, orašasto voće, vegansku i sportsku liniju itd. Među domaćim učesnicima sa raznovrsnim povrćem su se istakle bio-farme: “Čikoš” Totovo selo, “Vozar” Kisač, kao i “Family Biofarm” Geze Dravai sa Kelebije i Dušana Mrđe iz Stare Moravice. Ni ove godine nisu izostali proizvodi sa biofarme “Mamužić” iz Ljutova poput brašna od više vrsta žitarica, a pažnju posetilaca su privukle testenine od spelte dobijene organskim putem sa poljoprivrednog gazdinstva Sabolča Tružinskog iz Bačke Topole. Svoj zavidan asortiman organskih proizvoda predstavilo je i preduzeće “Suncokret” iz Hajdukova. Zainteresovanih je bilo za svežu jabuku i sok, Dušanke Đukić, distributera „Zdravo dobro“ iz Zrenjanina, dok je Ivan Farago iz Novog Kneževca predstavio izuzetno kvalitetne orahe. Na štandu firme “Eko dar” mogao se videti organski oplemenjivač zemljišta Humus glistenjak, supstrat na bazi humusa glistenjaka, organo–mineralno tečno đubrivo Humusni nektar za folijarnu ili primenu putem sistema kap po kap, nastalo ekstrakcijom humusa glistenjaka kao i “Paper pots” jedinstveni proizvod koji predstavlja organski supstrat u biorazgradivom papiru koji se koristi za rasad povrća i određenih sorti voća. Zavod za javno zdravlje Subotice je predstavilo Centar za higijenu i humanu ekologiju koji se bavi analizom ostataka pesticida, a na jednom od štandova Educons je promovisao prekogranični projekat Srbija/Mađarska pod nazivom “Plantsvita” u vezi razvoja mikrobioloških proizvoda prilagođenih različitim tipovima zemljišta za ekološku kontrolu štetočina.

Jedan od ciljeva Biofesta jeste da se prezentuju prednosti organske hrane i principi pravilne ishrane. Na popularnoj Organik trpezi a’la TERRA’S, učenici Hemijsko-tehnološke škole (prehrambeni tehničari članovi sekcije “Organskom hranom do zdravlja”) predstavili su svoje kulinarske sposobnosti, jela pripremljena od organskih sirovina.

Izložba je bila prodajnog karaktera, te su posetioci mogli da nabave organske proizvode po pristupačnim cenama. Više od 20 kg raznog organskog povrća i ostalih proizvoda sa izložbe, Udruženje TERRA’S je i ove godine doniralo u humanitarne svrhe.

U okviru 15. Biofesta, na izložbi organskih proizvoda predstavili su se sledeći  izlagači:

 1. Bio – farma „Vozar“ Kisač – povrće
 2. Bio – farma „Mamužić“ Ljutovo – organsko brašno, seme, mekinje i sl.
 3. Bio-farma „Čikoš“ Totovo selo – povrće
 4. Poljoprivredno gazdinstvo Dravai Geze, “Family Biofarm” Kelebija – povrće
 5. Bio-salaš „IDEI“ iz Temerina – povrće
 6. Bio-salaš Dušana Mrđe, Stara Moravica – povrće
 7. Bio-salaš „Farago“, Ivan Farago, Novi Kneževac – orasi
 8. Poljoprivredno društvo Dušanke Dukić – distributer „Zdravo dobro“ doo Zrenjanin – jabuke i sok
 9. Poljoprivredno gazdinstvo Sabolča Tružinskog, Bačka Topola – testenina
 10. Firma Eko dar, đubriva i supstrati za organsku proizvodnju, Apatin
 11. Vilin šapat, Tatjana Ordanić, Hrvatska – eko čaj, eko povrće
 12. Organica Vita, Andrea Krivak, Hrvatska – prerađevine od eko orašastog voća, linija sportske i veganske  hrane
 13. Green Life, Maja Perđun, Hrvatska – prerađevine od organske konoplje, heljde i pira
 14. Askus, Dino Cvetko, Hrvatska – sveži šampinjoni, orasi
 15. BB Oil, Snježana Pavlić, Hrvatska – hladnoceđena organska ulja
 16. Udruženje Baranja, Milorad Nenadović, Hrvatska, začinska paprika
 17. Zavod za javno zdravlje Subotica, Centra za higijenu i humanu ekologiju – analiza na ostatke pesticida.

PROJEKCIJA EKOLOŠKOG DOKUMENTARNOG FILMA – 4. oktobar 2019.

Repriziranje ekoloških dokumentarnih filmova iz ECO DOX programa Palićkog festivala evropskog filma na manifestaciji Biofest se pokazalo kao odličan način približavanja mladima problem hrane i njen uticaj na njihovo zdravlje i životnu sredinu. Poslednjeg dana, 4. oktobra oko 150 građana i srednjoškolaca “Žarko Zrenjanin”, Hemijsko-tehnološke, Politehničke i Tehničke škole je u Eurocinema bioskopu Otvorenog univerziteta Subotica pogledalo austrijsko ostvarenje „Delikatesi korpe za otpadke“. Prema rečima publike film je bio zabavan, istovremeno i edukativan, te im je „otvorio oči“ koliko se hrana baca, ali i koliko se uništava životna sredina.  S obzirom na njihovu reakciju, sa nastavnim kadrom i rukovodstvom srednoškolskih obrazovnih ustanova dogovoren je nastavak saradnje i iduće godine.

                                        MEDIJSKA PODRŠKA

Kao i ranijih godina, lokalna, ali i nacionalna sredstva javnog informisanja su najavljivali i izveštavli sa Biofesta. Desetak dana pre manifestacije, Radio i TV Subotica su emitovali spotove kojima se pozivala javnost na izložbu i degustaciju organskih proizvoda. Postavljeni su bilbordi i polepljeni plakati na oglasnim mestima u centru grada i specijalizovanim prodavnicama gde su kupcima deljeni informativni lifleti. Takođe, je bilo uključenje u Jutarnji program RTS 1, objavljni su tekstovi u „Hrvatskoj riječi“, magazinu DANI, Subotičkim novinama i Poljoprivredniku.

 Medijska arhiva 15. BIOFEST 2019.

Prema proceni organizatora na trodnevnoj manifestaciji, 15. Biofest 2019, bilo je više od hiljadu i učesnika i posetilaca. Organizatori su najavili da će sledeća manifestacija biti u znaku tri decenije od početka razvoja organske proizvodnje u Srbiji, te dvadeset godina od usvajanja prvog Zakona kojim je regulisana ova oblast.

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde