Pravna regulativa

Zakon o organskoj proizvodnji je objavljen u službenom glasniku Republike Srbije od 7. maja 2010. a počeo je da se primenjuje 1. januara 2011. godine. (Objavljen u Službenom glasniku RS br. 30/10)

Novim Zakonom se dobija pravni okvir za praćenje organske proizvodnje, utvrđivanje stvarnih mogućnosti i registraciju obima proizvodnje, što će potencijalno omogućiti i veću pomoć države.

Zakon je usaglašen sa regulativama Evropske unije i stvara pravni okvir za obezbeđivanje da poslove sertifikacije rade samo kontrolne organizacije koje su ovlašćene od Ministarstva poljoprivrede.

Zakon o organskoj proizvodnji

Ministarstvo trgovine, poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede je donelo Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje koji je stupio na snagu 1. jula 2011. (Objavljen u Službenom glasniku RS br. 48/11)

Ovim dokumentom se bliže propisuju uslovi koje treba da ispuni kontrolna organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije u organskoj proizvodnji, metode organske biljne i stočarske proizvodnje, dužina trajanja perioda konverzije u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, način vršenja kontrole u organskoj proizvodnji i mere koje ovlašćena kontrolna organizacija određuje u slučaju utvrđenih nepravilnosti u načinu obavljanja proizvodnje organskih proizvoda.

Pravilnik o kontroli i sertifikaciji u organskoj proizvodnji i metodama organske proizvodnje

Novi Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima, usklađen sa propisima Evropske unije, odbornici Skupštine Srbije su usvojili 14. jula (objavljen u “Službenom glasniku RS”, broj 62/06). U njegovoj izradi su učestvovali stručnjaci Udruženja TERRA’S i OCS: dr Tereza Horvat Skenderović, dipl. inž. Nenad Novaković i dipl. inž. Bede Kalman.

Zakon o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima

Na osnovu člana 17. stav 2 ovog Zakona o organskoj proizvodnji i organskim proizvodima, 29. septembra je usvojen Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava pravno lice koje izdaje sertifikat, odnosno resertifikat za organske proizvode i načinu njihovog izdavanja (objavljen u «Službenom glasniku RS», broj 81/06).

Pravilnik o uslovima koje treba da ispunjava pravno lice koje izdaje sertifikat