Mladi protiv otpada

0
1444

Projekat „Mladi protiv otpada“, realizuje Udruženje TERRA’S u saradnji sa Regionalnim Arhus centrom Subotica, a finansiran je od strane Pokrajinskog sekretarijata za sport i omladinu, u sklopu realizacije Akcionog plana politike za mlade u AP Vojvodini.

Arhuska konvencija je jedan od najvažnijih dokumenata međunarodno-pravne zaštite u oblasti životne sredine čiji je zadatak doprinos zaštiti prava svakog pojedinca sadašnjih i budućih generacija, da žive u sredini koja obezbeđuje zdravlje i blagostanje. Konvencija obavezuje države članice da učine dostupnim informacije od značaja za životnu sredinu, omoguće predstavnicima javnosti da učestvuju u donošenju odluka i obezbede im adekvatnu pravnu zaštitu u slučaju nepoštovanja ovih prava. Njenim odredbama teži se ukidanju državnog monopola u oblasti životne sredine tako što se građanima i nevladinim organizacijama omogućava pristup informacijama i aktivno učešće u različitim procedurama od značaja za životnu sredinu, time ih dovodeći u poziciju partnera u ovim procesima.

Razvojem ekološke svesti mladih i predstavljanjem bitnih informacija pospešuje se razvoj održivog društva.

Ratifikacijom Konvencije o pristupu informacijama, učešću javnosti u odlučivanju i pristupu pravosuđu u pitanjima životne sredine, Republika Srbija je potvrdila svoje opredeljenje za otvorenost i slobodan pristup informacijama o životnoj sredini, kao i osiguranje učešća javnosti u pitanjima životne sredine i pristup pravosuđu u skladu sa svetskim standardima. Konvencija sadrži zahtev da se podacima vezanim za životnu sredinu upravlja na transparentan način i da se informacije učine dostupnim civilnom sektoru i predstavnicima svih relevantnih zainteresovanih strana, te da im se dozvoli da učestvuju u formulisanju politike i poštuje njihovo pravo na život u zdravoj životnoj sredini.

Međutim, javnost, posebno mladi, nisu u dovoljnoj meri informisani i svesni mogućnosti koje pruža ova konvencija. Ovo se najviše odnosi na učešće u donošenju odluka, a u Zakonu o AK se naročito naglašava potreba aktivnijeg učešća javnosti i njene veće odgovornosti u domenu životne sredine i zagovara se edukacija šire javnosti o pravima zagarantovanim konvencijom. U skladu sa pomenutim, Regionalni Arhus centar Subotica, jedan je od ključnih faktora „borbe“ za uspostavljanje saradnje između lokalne samouprave i građana, njihovog informisanja i edukacije s ciljem aktivnog uključivanja u donošenje odluka čime doprinosi sprovođenju demokratskih procesa iz oblasti zaštite i unapređenja  životne sredine.

U prilog aktivnostima predloženim projektom govori i Akcioni plan politike za mlade u Vojvodini u kojem se naglašava potreba aktivnog učešća mladih u stvaranju zdrave i nezagađene životne sredine kao i ulaganje u edukaciju čime bi se postigla aktivizacija u zaštiti životne sredine i regulisanju problema koji su joj bliski. Razvojem ekološke svesti, posebno mladih, i predstavljanjem bitnih informacija pospešuje se razvoj održivog društva, a usvajanje i primenjivanje datih informacija radi promovisanja Arhuske konvencije i njenih akata je od velikog značaja.

Opšti cilj projekta:

Podizanje nivoa svesti mladih s ciljem pokretanja aktivizma na polju zaštite životne sredine, popularizacija Zakona o Arhuskoj konvenciji i ukazivanje na problem otpada kao ozbiljnog zagađivača životne sredine. 

POSTAVI ODGOVOR

Unesite Vaš komentar
Molimo Vas upišite Vaše ime ovde