Inspekcija i sertifikacija organske proizvodnje

Inspekcija i sertifikacija su jedina garancija potrošaču da je organski proizvod proizveden po svim kriterijumima i standardima organske poljoprivrede.

Dosadašnje iskustvo je pokazalo da je garancija kvaliteta proizvoda, koja u isto vreme štiti proizvođača i potrošača organskih proizvoda od nelojalne konkurencije, zaista neophodna budući da na jedini pravi način pomaže širenje tržišta organskih proizvoda. Inspekcijska organizacija ima za cilj da svojim efikasnim i nepristrasnim programom inspekcije i sertifikacije stimuliše doslednu primenu pravila koja važe za organsku proizvodnju.

 

Inspekcija

Inspekcija je proces pronalaženja činjenica na licu mesta, radi poređenja realnog stanja sa standardima organske proizvodnje.

Inspektor na terenu zajedno sa operaterom obilazi parcele, sakupljačke terene i prerađivačke pogone sa uključenim pratećim objektima najmanje jednom, a najviše tri puta godišnje.

Tokom inspekcije “Organic Control System” koristi sledeće metode:

  • Razgovor sa osobama odgovornim za proizvodnju
  • Pregled polja, prostorija, proizvodne opreme i procesa, skladišnih prostorija i sl. Za pregled polja pod usevima koriste se skice parcela ili mape sakupljačkih terena. Sprovodi se detaljan pregled upotrebljenih đubriva, načina suzbijanja i kontrole korova, štetočina i bolesti, primenjenih plodoreda i dr.
  • Inspekcija knjigovodstva – računa, vaga i tegova za merenje i sl.
  • Ukoliko inspektor oceni da je potrebno, uzimaju se uzorci zemljišta ili proizvoda za detaljnu hemijsku analizu.

Inspektor ne odlučuje o sertifikaciji, već daje sugestije i predlog o statusu proizvodnje (organska proizvodnja, prelazni period, konvencionalna proizvodnja) i/ili merama korekcije (npr. rotacija useva). Na ovaj način se obezbeđuje objektivnost procedure.

Korektivne mere podrazumevaju mogućnost ispravke nepravilnosti u procesu organske proizvodnje sa određenim rokom za ispravku. Sankcija je čvrsta obavezujuća mera sa momentalnim izvršenjem (npr. vraćanje na početni status – iz organske proizvodnje u konvencionalnu).

 

Sertifikacija

Izveštaj inspektora o poseti farmi, područjima sakupljanja šumskih plodova i/ili prerađivačkom pogonu ocenjuje sertifikator (jedna osoba ili komisija), te donosi odluku o statusu i korektivnim merama.

Utvrđivanjem organskog statusa sertifikacijska organizacija dodeljuje potvrdu/sertifikat kojim se stiče pravo na korišćenje oznake/markice sertifikacijske organizacije na etiketi proizvoda. Na taj način potrošač se neposredno obaveštava o organskom poreklu i kvalitetu proizvoda.

 

Grupna kontrola i sertifikacija

Grupna kontrola i sertifikacija koju obavlja sertifikacijska organizacija obuhvata grupu farmera koji gazduju na malim posedima, a skoncentrisani su u jednom užem regionu. Kontrolom grupe farmera značajno se umanjuje cena inspekcije po farmeru, a sertifikat se izdaje na grupu farmera odnosno proizvoda.

U slučaju ovakog pristupa kontroli i sertifikaciji farmeri moraju međusobno sarađivati, jer postoji realna opasnost da ukoliko se jedan od njih ne pridržava standarda za organsku proizvodnju naruši celinu sistema grupne kontrole i sertifikacije.