Terra’s bilten #9/2003

 • U saradnji sa TERRA’s-om Otvoreni Univerzitet ovlašćena institucija za kontrolu i sertifikaciju organskih proizvoda

Po rešenju broj 163/1 Saveznog ministarstva za privredu i unutrašnju trgovinu Otvoreni univerzitet Subotica je sa ekspertima TERRA’S postala ovlašćena organizacija za obavljanje poslova kontrole i sertifikacije organskih proizvoda na području Srbije i Crne Gore Time se otvaraju mogućnosti zainteresovanima da se uključe u program proizvodnje organske hrane, bilo da je namenjena domaćem ili inostranom tržištu.

Potencijal naše zemlje u oblasti organske proizvodnje je nesporan iz više razloga: odgovarajući agroekološki uslovi, minimalna količina upotrebljenih đubriva i hemijskih zaštitnih sredstava tokom proteklih godina uz organizovani prilaz ovom programu stvara realnu pretpostavku za intenzivan razvoj organske poljoprivrede, povećanje efikasnosti, pa time i konkurentnosti naših organskih proizvoda na tržištu EU.

Donošenjem Zakona o organskoj poljoprivredi («Sl. List SRJ» br. 28/2000) i Pravilnika o organskoj poljoprivredi u našoj zemlji su se stekli uslovi da organski proizvodi ponesu nacionalni znak.

Otvoreni univerzitet sa TERRA’S-om je u mogućnosti da u saradnji sa inostranim sertifikacionim organizacijama obezbedi validan sertifikat i za plasman organskih proizvoda na tržište EU i druga svetska tržišta (USA, Japan, Australija, Kanada i dr.).

 • Akcenat na marketingu i informisanju

I u naredne dve godine HIVOS preko Avalon fondacije iz Holandije podržava međunarodni projekat “Razvoj organske poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi“

U Udruženju TERRA’S je sa velikim zadovoljstvom primljena vest o nastavku realizacije međunarodnog projekta “Razvoj organske poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi“ koji finansira HIVOS preko Avalon fondacije iz Holandije. U projekat su i u naredne dve godine uključeni Hrvatska, Bosna i Hercegovina, Srbija, Makedonija i Albanija. Značaj nastavka projekta se ogleda i u tome što su se time stekli uslovi za prelazak na drugu fazu rada, sa uvođenja na unapređenje organske poljoprivrede.

Članovi ekpertskog tima Udruženja za prirodnu hranu “TERRA’S“, koje je koordinator aktivnosti projekta u Srbiji, sačinili su plan rada do kraja ove godine. Određene su parcele za ogledna i opciona polja u Kanjiži i Subotici, gde će se organizovati praktični deo nastave bio – škole. Predviđen je i seminar za proizvođače bobičastog voća u Čačku ili Selenči.

S obzirom na nedostatak stručne literature posebna pažnja će se posvetiti izdavačkoj delatnosti. U okviru projekta ove godine biće štampana dva priru č nika: Zakonska regulativa i Organska proizvodnja grožđa. Radi što boljeg informisanja javnosti o projektu, nastaviće se sa izdavanjem informatora na srpskom i engleskom jeziku. U cilju poboljšanja edukacije proizvođača o osnovnim principima organske proizvodnje, stručnjaci Udruženja TERRA’S će prenositi svoje znanje preko stalno uspostavljene rubrike u nedeljniku DANI. Druga rubrika će predstavljati štampanu verziju radio – emisije “Hranom do zdravlja“ koja se već godinama, na srpskom i mađarskom jeziku, emituje na Yu eco radiju i Radio Subotici, a namenjena je potrošačima. Nije zanemarena ni televizija, te je odlučeno da se do kraja godine urade četiri emisije o oraganskoj poljoprivredi na srpskom i mađarskom jeziku. Primetna je sve veća zainteresovanost sredstava javnog informisanja za ovu oblast, pa će se osim redovnih konferencija za novinare, organizovati obilazak eko-farmi na kojima će se predstavnici medija pobliže upoznati sa celokupnim procesom od proizvodnje do kontrole i sertifikacije organskih proizvoda.

Ove godine još veći akcenat je dat na marketinške aktivnosti koje će se realizovati putem medija, ali i na raznim sajamskim i drugim manifestacijama na kojima će, uz degustaciju, biti predstavljeni organski proizvodi članova Udruženja TERRA’S.

 • Ogledna i opciona polja

Stručnjaci Udruženja TERRA’S su odlučili da se ove godine u okviru projekta uspostave dva ogledna i tri opciona polja. S obzirom na postojanje sistema za navodnjavanje, ali i želju da se mladi u što ranijem školovanju upoznaju sa organskom proizvodnjom, ogledne parcele sa voćarskim, ratarskim i povrtarskim kulturama su uspostavljena na ekonomiji Srednje poljoprivredne škole u Kanjiži. Na površini od jednog hektara zasejan je ječam sa podsetvom deteline lucerke. Za suzbijanje korova koristiće se “comb – harrow“ drljača, kao i na drugom oglednom polju iste površine na kojem je zasađen krompir. Oko obe parcele biće podignut cvetni zaštitni pojas, predviđen i kod opcionih polja površine po pola hektara gde je podignuta vinova loza i zasejana golosemena bundeva. Sve kulture će biti tretirane biološkim zaštitnim sredstvima.

Od ove godine u projekat je uvrštena i ogledna organska farma koza “Nanny Goat Farm“ iz Subotice gde ce se po prvi put kontinuirano pratiti primena mera organskog stočarstva.

 • „Moja bio – korpa“

Kao specifičan vid plasmana organskih proizvoda u maju startuje akcija “Moja bio-korpa“. Nakon izrade formulara koji će se distribuirati potrošačima, u septembru će se obraditi svi podaci, tako da se od oktobra do decembra planira podela bio-korpi. Osnovni cilj ove akcije je da organska hrana bude što pristupačnija potrošačima. Naime, direktnim uključivanjem domaćinstava isključuje se posrednik između potrošača i proizvođača što ima velike prednosti, a to su: niže, proizvođačke u odnosu na tržišne cene proizvoda, zatim porodicama je omogućeno snabdevanje uvek svežom organskom hranom na samoj farmi i ono što je najbitnije potrošač može sam da se uveri u kakvim se uslovima realizuje proizvodnja organske hrane. Na taj način se uspostavlja povezanost i poverenje između proizvođača i potrošača.

 • Iskoristiti iskustva razvijenih

Za učesnike međunarodnog projekta Avalon fondacija organizovala obilazak organskih farmi i preduzeća u Austriji i Češkoj

Na predlog realizatora međunarodnog projekta Avalon fondacija je u aprilu ove godine organizovala prvo studijsko putovanje u Česku i Austriju. Stručnjaci Uduženja TERRA’S su izuzetno zadovoljni programom posete, a prof. dr Tomislav Sudarević ističe:

Na većini farmi u obe zemlje imali smo priliku da se upoznamo sa finalnim ili makar u prvoj fazi prerađenim primarnim organskim poljoprivrednim proizvodima. Impresivno je bilo videti kako se uz male investicije može samleti organska pšenica u sopstvenom mini – mlinu, a zatim od integralnog brašna ispeći po 100 – 150 vekni hleba dnevno i plasirati na kućne adrese lokalnom stanovništvu. Na iste primere smo nailazili i kod proizvodnje organskog grožđa, lekovitog bilja, voća… Ekonomski efekti ovakvog načina zadovoljavanja potreba za organskim poljoprivrednim proizvodima, kako za individualnog potrošača, tako i za društvo u celini, su izvanredni. Interesantan je primer kućne dostave organskih poljoprivrednih proizvoda u Austriji. Fascinirao me i spoj tradicionalnih metoda proizvodnje, kao dela organske poljoprivrede na njivama, i savremene informacione tehnologije kojom se optimiraju transportni tokovi isporuke “zelenih kutija“ na 750 adresa u Beču i drugim većim gradovima u Austriji. Nadajmo se da će vreme od posmatranja do akcije i kod nas biti skraćeno i da će se efekti posete i na taj način moći ugraditi u razvoj organskog poljoprivrednog sektora u Srbiji.

Međutim, prof. dr Tomislav Sudarević je zapazio i određene karakteristike organske poljoprivredne proizvodnje u Austriji i Češkoj, koje odudaraju od opšte predstave formirane u širokoj javnosti:

Pre svega primetno je da gotovo u svim slučajevima ne postoji tzv. “zatvoreni krug“ organske poljoprivredne proizvodnje. Proporcionalna zastupljenost stočarske proizvodnje na posedima u odnosu na potrebe biljne proizvodnje (odnosno sa posedovanjem zemljišta angažovanog u organskoj proizvodnji) nije u skladu sa teorijskim vrednostima. Deficit organskog đubriva se rešava na tržišni način, kupovinom kod farmera koji su specijalizovani za organsko stočarstvo, koji opet svoj manjak organskih hraniva na sopstvenim poljoprivrednim površinama rešavaju kupovinom od farmera specijalizovanih za proizvodnju organskih ratarskih kultura.

I Nenad Novaković je zadovoljan programom posete koja im je omogućila da se direktno u praksi upoznaju sa iskustvom organskih proizvođača u razvijenijim zemljama, kao što su Austrija i Češka:

Na većini farmi koje smo posetili zaokružen je proces proizvodnje od primarne do gotovih proizvoda što u mnogome poboljšava finansijsko poslovanje. Oduševljen sam i nekim idejama za čije ostvarivanje ne trebaju velika sredstva. Tako su npr. “javno obeležene“ organske farme sa prikladnim tablama na kojima su osnovni podaci o proizvođaču što olakšava kupcu da pronađe prodajna mesta. Inače, na dalji razvoj organske proizvodnje utiče i veoma otvoren bankarski sistem koji pruža izuzetno povoljne uslove kreditiranja. S druge strane država pomaže i podstiče prelazak na organsku proizvodnju raznim subvencijama. Austrijsko Ministarstvo poljoprivrede izdvaja 700 eura po hektaru bez obaveze proizvođača da ostvari referentne prinose, dok je u Češkoj pod povoljnim uslovima omogućeno “ukrupnjavanje“ poseda, tako da prosečno gazdinstvo obuhvata oko 300 hektara.

Opšta ocena predstavnika iz svih zemalja učesnica u projektu je da se sa studijskim putovanjima obavezno nastavi, jer su im iskustva razvijenijih od velike koristi za njihovo dalje angažovanje na unapređenju organske proizvodnje .

 • Raste zainteresovanost za organskom proizvodnjom

Više od pedeset individualnih proizvođača i predstavnika firmi, organizacija i institucija, članova Udruženja TERRA’S, okupilo se 28. marta na Otvorenom univerzitetu u Subotici. Osnovna tema Bio-škole je bila informisanje o mogućnostima kontrole i sertifikacije organskih proizvoda po novim zakonskim propisima s obzirom da je Savezno ministarstvo za privredu i unutrašnju trgovinu donelo rešenje po kojem je Otvoreni univerzitet sa stručnjacima Udruženja TERRA’S ovlašćen za sprovođenje poslova kontrole i sertifikacije organske proizvodnje na području Srbije i Crne Gore.

O zakonskoj regulativi u ovoj oblasti govorila je mr Vanja Kolesarić iz Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose Srbije i Crne Gore sa posebnim osvrtom na podzakonske akte. Jedan od evidentnih problema koji se mora re š iti u skorije vreme jeste donoš enje Pravilnika o stručnom nadzoru , o nacionalnom znaku , o obeležavanju i deklaraciji organskih proizvoda i Pravilnika o akreditovanim laboratorijama za ispitivanje kvaliteta zemlji š ta , vode za navodnjavanje , sirovine i gotovih proizvoda .

Gost Bio-škole je bio i Ferenc Frihvald , koordinator Centralne i Istočnoevropske regije IFOAM – a koji je prezentirao mogućnosti i uslove plasmana organskih proizvoda na tržište Evropske unije na koje se uvozi 40 – 50% iz zemalja izvan ove zajednice . Osim realnih pretpostavki za izvozom, proizvođači su bili ohrabreni i podatkom da su u EU cene organskih u odnosu na konvencijalne proizvode više od 50 do 150% u zavisnosti od vrste proizvoda.

Stručnjaci Udruženja TERRA’S su prisutnima predstavili kompletan proces uključivanja u organsku proizvodnju, kao i sistem kontrole i sertifikacije.

Učesnike Bio-škole je najviše interesovala mogućnost plasmana organskih proizvoda na domaće i inostrano tržište i postupak pokretanja proizvodnje uz kontrolu i sertifikaciju na njihovim parcelama. Ispunjeni upitnici sa detaljnim podacima o istorijatu parcela, uz potencijalno ostvarljivi plan proizvodnje i prerade, ukazuju na postojanje solidne osnove za intezivnije širenje organske poljoprivrede u 2003. godini, kao i uključivanje u akciju “Moja bio-korpa” koja će se realizovati u okviru projekta “Razvoj organske poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi”.

 • Savetodavne aktivnosti u Selenči i Beočinu

U okviru savetodavnih aktivnosti eksperti Udruženja TERRA’S, agronomi Bede Kalman i Nenad Novaković su 20. marta posetili DOO “Braća Molnar“ u Selenči, preduzeće zainteresovano za organsku proizvodnju malina i kupina na sopstvenim i parcelama kooperanata. U toku je izgradnja preradnih kapaciteta i hladnjače. Ukupna površina iznosi 8,92 ha, od čega je pod malinom 6,62 ha, a kupinom 2,30 ha. Stručnjaci su preporučili povezivanje proizvođača koji imaju veće površine, odnosno ukrupnjavanje tih parcela, zatim obaveznu analizu kvaliteta zemljišta, a sugerisali su im i dogovor sa susedima o setvenom planu kako bi se izbeglo eventualno zagađenje parcela pod organskom proizvodnjom.

A u Beočinu su bivši radnici fabrike cementa formirali zadrugu “Novo doba“ u cilju zajedničkog udruživanja sredstava, dobijenih kao otpremninu, za započinjanje organske proizvodnje. Sa stručnjacima Udruženja TERRA’S u Beočinu je upriličen sastanak 21. aprila na kojem je razmotrena mogućnost organske proizvodnje na parcelama koje se prostiru prema obroncima Fruške Gore, područje izuzetno pogodno za razvoj vinogradarstva, voćarstva i povrtarstva. Podršku ovom projektu pruža i lokalna samouprava čiji predstavnici su prisustvovali sastanku na kojem su istakli značaj ovakve vrste proizvodnje za celokupnu beočinsku opštinu. U saradnji sa ekspertima Udruženja TERRA’S, predstavnici zadruge “Novo doba“ uradiće program rada i aktivnosti neophodne za otpočinjanje celokupnog procesa zasnivanja organske proizvodnje.

 • Predstavljanje na Interexpu

I ove godine članovi Udruženja TERRA’S su imali priliku da se predstave na 7. međunarodnom prolećnom sajmu INTEREXPO u Subotici. Od 16 – 19. aprila mnogobrojni posetioci su se upoznali sa proizvodima firmi Terek iz Ade, Unipek, Suncokret, Biomag, Zlatno zrno i Natura stil iz Subotice. Štand je obišao dr Dragan Veselinov, ministar poljoprivrede u Vladi Srbije, koji je, između ostalog, izrazio zadovoljstvo postignutim rezultatima Udruženja TERRA’S. Predočio je i namere resornog ministarstva u pravcu razvoja organske proizvodnje i nastavak zakonskog regulisanja ove oblasti u našoj zemlji.

 • Seminar u Maturškoj Banji

U organizaciji Poljoprivrednog fakulteta iz Zemuna, Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Crne Gore i Ministarstva za unutrašnje ekonomske odnose Srbije i Crne Gore u Mataruškoj Banji je od 16 – 19. aprila 2003. godine održan seminar na temu “Proizvodnja i sertifikacija organskih proizvoda“. Nakon uvodnog izlaganja, prof. dr Miroslava Maleševića iz novosadskog Instituta za ratarstvo i povrtarstvo, o osnovama organske poljoprivrede i perspektivi razvoja, smenjivali su se stručnjaci različitih profila koji su u svojim predavanjima obuhvatili teme od organske proizvodnje na farmama, stočarstva, pčelarstva, organske proizvodnje lekovitog bilja, ratarstva, povrtarstva, voćarstva, vinogradarstva do zaštite bilja u organskoj proizvodnji. Među mnogobrojnim učesnicima iz cele zemlje bio je i Nenad Novaković iz Udruženja TERRA’S.

 • TERRA’s u Belom Manastiru

Na poziv Centra za mir, nenasilje i ljudska prava iz Osjeka stručnjaci Udruženja “TERRA’S” su 25. januara održali predavanje u Belom Manastiru. Seminar je organizovan u okviru projekta “Dijalogom do bolje budućnosti Belog Manastira”.

O aktivnostima udruženja, posebno o realizaciji Makroprojekta TERRA’S i međunarodnog projekta “Razvoj organske poljoprivrede u jugoistočnoj Evropi“ govorio je dipl. inž. agronomije Nenad Novaković, dok je Snježana Mitrović prenela iskustva saradnje sa lokalnom samoupravom i medijima. Dipl. inž. agronomije Bede Kalman informisao je učesnike seminara, među kojima su bili proizvođači, prerađivači predstavnici nevladinih organizacija i loklane vlasti, o osnovnim principima organske poljoprivrede. Prisustvo predstavnika domaće nevladine organizacije “Biokontrola” doprinelo je upotpunjavanju slike o mogućnostima bavljenja organskom proizvodnjom na ovom području s obzirom na činjenicu da je u Hrvatskoj zakonski regulisana ova oblast i da država obezbeđuje pristupačne subvencije proizvođačima. Skup je rezultirao inicijativom za formiranjem posebnog udruženja u Belom Manastiru.

 • TOT i ITM

Udruga za zaštitu okoliša EKOLOGIKA iz Zagreba će u Daruarskim Toplicama od 8 – 11. maja 2003. godine organizovati seminar (TOT) na temu “Ekološka poljoprivreda“. Ovo je prvi seminar drugog ciklusa edukacije odabranih zagovornika organske poljoprivede u okviru međunarodnog projekta “Uvođenje organske poljoprivrede i poljoprivrede sa niskim ulaganjima u jugoistočnoj Evropi“. “Kako shvatiti političare i uveriti ih u ekološku poljoprivredu?“ je osnovno pitanje na koje će učesnici skupa iz Makedonije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije pokušati pronaći odgovor u čemu će im pomoći višegodišnje iskustvo gosp. Ive Lončara jedinog nezavisnog zastupniku Saboru Republike Hrvatske, agronoma, legendarnog poljoprivrednog novinara i borca za prava seljaka i ekološkiju poljoprivredu. Programom je predviđena poseta najvećoj eko-farmi u regiji “Irokez“ koja se prostire na površini od oko 300 ha.

Zagrebačka EKOLOGIKA će od 24 – 28. maja u Motovunu organizovati i ITM seminar nacionalnih koordinatora projekta na kojem će osnovna tema biti marketing u organskoj poljoprivredi. I na ovom skupu će učestvovati predstavnici Udruženja TERRA’S.