16. oktobar 2017. Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, na osnovu člana 10. i 29. Zakona o proceni uticaja na životnu sredinu („Sl glasnik RS“ br. 135/04 i 36/09) obvavljuje: OBAVEŠTENJE O DONETOM REŠENJU DA NIJE POTREBNA IZRADA STUDIJE PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU...

6. oktobar 2017.   Nosiocu projekta „TELEKOM SRBIJA“ AD Beograd Izvršna jedinica Subotica, Prvomajska 2-4, je data saglasnost na studiju o proceni uticaja za projekat bazne stanice mobilne telefonije „SU15/SUU15/SUO15/SU – ČANTAVIR“ koji se nalazi u ulici Srbobranska br. 11.(46.917312º, 19.769768º), Čantavir, na katastarskoj parceli broj 2991...