Studija za fabriku za proizvodnju mineralnih fosfatnih hraniva za ishranu životinja u Prahovu 26. 04. 2017.   Zahtev za davanje saglasnosti na Studiju o proceni uticaja na životnu sredinu za projekat: Fabrika za proizvodnju mineralnih fosfatnih hraniva za ishranu životinja na KP 2300 KO Prahovo u Prahovu Na osnovu...

26.04.2017. U okviru akcije - Tražimo zagađivača godine i zaštitnika životne sredine, koju vodi Pokret gorana Vojvodine i Radio Beograd 2, Mišel Roman, (Michell Rohmann), savetnik za sanaciju jezera Palić i Ludoš pri preduzeću „Park Palić“, dobio je priznanje Zeleni list. Predložili su gaUdruženje TERRA’S sa...

24.04.2017.   OBAVEŠTENJE O PODNETOM ZAHTEVU ZA ODLUČIVANJE O POTREBI PROCENE UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU - Bazne stanice mobilne telefonije „SU20, SUU20, SU20C404,SUO20-BIKOVO“ - „TELEKOM SRBIJA“ ad Beograd Gradska uprava Subotica, Sekretarijat za poljoprivredu i zaštitu životne sredine, Služba za zaštitu životne sredine i održivi razvoj, na osnovu...